คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ

              คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ

 

ชื่อ  น.ส.นฤมล     พรหมคล้าย         ชื่อเล่น   พี่มล

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(หลักสูตร4ปี)  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

            ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นิสิตจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรนี้จะเรียนทั้งสิ้น 4 ปี โดยในชั้นปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และในชั้นปีที่2-4 จะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสื่อมวลชนหรือนิเทศศาสตร์จะเน้นไปในทางเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น/ การถ่ายภาพ /เทคโนโลยีสารสนเทศ / หลักและทฤษฎี / เทคโนโลยีโสตทัศน์ / การผลิตสื่อวีดิทัศน์ /การออกแบบและพัฒนาสื่อ / การใช้และบำรุงเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา / การฝึกอบรม  /  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  /  บทเรียนทนเครือข่าย/การจัดการศูนย์เทคโนโลยี  /  สัมมนา  / ปี4เทอม1 จะมีโปรเจค และจะเริ่มฝึกงานในเทอม2 ส่วนวิชาอื่นๆก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพครู เช่น จิตวิทยา /  ความเป็นครู  / การวิจัย  / การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ฯลฯ

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง

- คุณครูโสตทัศนศึกษา/ผู้สนับสนุนการสอนในด้านเทคโนโลยี

- นักพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

- นักเทคโนโลยีการศึกษา

- นักผลิตรายกรายการวิทยุ/โทรทัศน์

- นักการสื่อสารมวลชน/นักประชาสัมพันธ์

- นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น คุณครูโสตทัศนศึกษา นักพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา นักผลิตรายกรายการวิทยุ/โทรทัศน์ นักการสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เว็บมาสเตอร์ นักตัดต่อ ผู้ผลิตสื่อ E-book,

e-learning เป็นต้น

จบแล้วได้วุฒิอะไร

               กศ.บ     การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

สอบเข้ายากไหม

            สำหรับพี่ก็ระดับหนึ่ง เพราะ ตอนนั้นพี่ใช้คะแนน GAT และ  PAT 5 ในการยื่นสมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์ ในส่วนนี้ถ้าเราทำคะแนน GAT และ PAT ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

12, 000 บาท/เทอม

คำแนะนำถ้าจะเรียนสาขานี้

            น้องๆควรมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการเรียนเช่น Photoshop , Illustrator , หรือโปรแกรมตัดต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนของน้องๆเอง

รอบการรับสมัครระบบ TCAS’61

            รอบ 1,2,3,4,5

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม


https://admission.tsu.ac.th

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น