คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน

ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนด

สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้น

ในสังคมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้การศึกษานิติศาสตร์คือ


          1. นิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับสาระของ กฎหมายในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของบุคคล

ต่อกันตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท รวมตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐและ

หน่วยงานรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ
          2. นอกจากนั้น นิติศาสตร์ยังมุ่งศึกษาบทบาทของกฎหมาย ทั้งในฐานะที่ะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของรัฐ

มิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการนำนโยบายมาปฎิบัติให้ได้ผลจริงจัง ดังนั้น

โดยนัยนี้กฎหมายจึงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง คือ อาจส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ การศึกษานิติศาสตร์จึง

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วย 
          3. นิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญต่อคุณค่าเชิงคุณธรรมของกฎหมาย ย่อมมีขึ้นเพื่อความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อย

ในสังคม การศึกษานิติศาสตร์จึงเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่าต้อง “ บริสุทธิ์ “ เพื่อความมุ่งหมายสุดท้าย คือยุติธรรม การศึกษา

จึงมิได้เน้นเฉพาะตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

 

คุณสมบัติ

1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
2.เป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
5 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิติศาสตร์  
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา  
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายและการจัดการ  
13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการปกครอง  
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชากฎหมาย สาขานิติศาสตร์  
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขานิติศาสตร์  
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะนิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์  
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขานิติศาสตร์  
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์  
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขานิติศาสตร์  
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์  
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม  
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร  
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ  
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขานิติศาสตร์  
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
63 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ  
65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน  
66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม  
67 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
68 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
69 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
70 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  
71 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
72 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป  
73 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น  
74 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
75 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
76 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์  
77 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
78 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์  
79 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
80 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
81 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
82 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
83 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
84 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
85 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
86 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
87 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
88 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
89 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
90 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
91 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
92 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
93 มหาวิทยาลัยตาปี คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน  
94 มหาวิทยาลัยตาปี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
95 มหาวิทยาลัยตาปี คณะนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
96 มหาวิทยาลัยตาปี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู  
97 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
98 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
99 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
100 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
101 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์  
102 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
103 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ สาขาLAW  
104 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
105 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
106 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
107 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
108 มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
109 มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์  
110 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
111 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์  
112 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
113 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ  
114 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน  
115 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศและการฑูต  
116 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ สาขาการจัดการ  
117 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
118 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์  
119 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
120 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์  
121 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
122 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะนิติศาสตร์ สาขาLAW  
123 วิทยาลัยทองสุข คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
124 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
125 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
126 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
127 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
128 วิทยาลัยสันตพล คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  
 

แนวทางการประกอบอาชีพ

          1. ผู้ซึ่งใช้วิชากฎหมายในการประกอบอาชีพโดยตรง ซึ่งผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ ไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ เลย ได้แก่

ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกร ฯลฯ
           2. ผู้ซึ่งใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ แก่การประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ตำรวจ ปลัดอำเภอ นักธุรกิจพนักงานบริษัท ห้างร้าน

ข้าราชการ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางกฎหมายสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาอื่น ๆ เพราะ

นอกจากจะสามารถประกอบอาชีพที่กันไว้เฉพาะสำหรับนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นสามารถ

ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้อีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น