คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทย์จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี ซึ่งจะมีการศึกษาสาขาเฉพาะทาง ดังนี้
1. สาขาปริทันตวิทยา ถ้าเรียนเฉพาะทางสาขานี้จะได้ลงลึกเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและอวัยวะ

รอบๆฟัน ซึ่งเกิดมาจากแบคทีเรียและดูแลรักษาฟันไม่สะอาด จนเกิดคราบหินปูน เหงือกบวมแดง เหงือกร่น ฯล จะรักษาด้วย

การขูดหินปูน การเกลารากฟัน เป็นต้น
2. สาขาทันตกรรมหัตถการ กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ จะเรียนเกี่ยวกับการบูรณะฟันให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม

เช่น ถ้าฟันกรามผุ แทนที่จะถอนฟันก็ให้มาอุดฟันแทน ทำให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งในระดับปริญญาตรี  จะได้เรียนการอุด

ฟันด้วยวัสดุอุดฟันชนิดต่างๆ
3. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นสาขาเฉพาะทางสาขาเดียวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การถอนฟันธรรมดา

ถอนฟันคุด การผ่าตัดกระดูกในช่องปาก ผ่าตัดขากรรไกร ในระดับปริญญาตรีจะศึกษาแค่แค่การถอนฟันและถอนฟันคุดเท่านั้น

หากไมได้ศึกษาต่อทางด้านนี้จะไม่สามารถรักษาคนไข้ด้วยวิธีการผ่าตัดได้ เพราะถือว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็น

พิเศษ ถ้าไม่ชำนาญพอจะยิ่งเป็นอันตรายได้ 
4. สาขาทันตสาธารณสุข เป็นสาขาที่ไม่เน้นงานในคลินิค แต่เป็นการลงภาคสนาม เข้าหาชุมชน เน้นการบริหาร จัดการ

วางแผน และการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
5. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นการศึกษาการบูรณะฟัน อวัยวะในช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ

ที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสะดวกสบาย และความสวยงามของช่องปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติ ทดแทน

ฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป
6. สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นการรักษาช่องปากของเด็ก แม้ว่าขั้นตอนการรักษาช่องปากในวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่จะไม่

ต่างกันมาก แต่สิ่งที่ต่างกันคือ วิธีการจัดการรักษา เพราะการรักษาฟันในเด็กจะต้องอาศัยจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งต่างๆ

เหล่านี้จะได้เรียนกันอย่างละเอียดถ้าได้เรียนต่อเฉพาะทาง
7. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งอาจเกิดจากฟันผุทะลุ

โพรงประสาทฟัน หรือฟันแตก หัก ทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดโพรงประสาทฟันอักเสบ มีอาการปวดฟัน
8. สาขาทันตกรรมจัดฟัน เป็นทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเรียงฟัน การเคลื่อนฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่

ต้องการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด
9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เป็นการศึกษาต่อเนื่องสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เพื่อเตรียมความพร้อม

สำหรับการสอบวุฒิบัตร

 

คุณสมบัติ

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทางด้านสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ โดยก่อนเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และประกอบวิชาชีพทันตกรรม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์  
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก  
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาชีววิทยาช่องปาก  
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน  
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว  
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมหัตถการ  
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตสาธารณสุข  
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา  
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตศาสตร์  
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า  
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาEXERCISE AND SPORT  
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน  
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมบูรณะ  
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน  
34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา  
36 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
38 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรม  
39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
41 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
42 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  
43 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์  

แนวทางการประกอบอาชีพ

 

     ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอน และวิจัยทางด้าน

ทันตแพทยศาสตร์ ประกอบอาชีพทันตแพทย์ในคลินิกส่วนตัว หรือโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ทำ
      ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน รักษาตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปาก ด้วยการ
ศัลยกรรม ให้ยาและวิธีการอื่น ๆใช้เครื่องเอกซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น พิจารณาผลของการตรวจ และการทดสอบ
และเลือกวิธีการรักษาที่ตรงจุดและถูกต้องการประดิษฐ์ฟันปลอมและใส่ฟันปลอมรวมทั้งการจัด ฟันที่มีลักษณะผิดปกติให้อยู่
ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สภาพการทำงาน 
       ทันตแพทย์จะปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐและตามสาธารณสุขประจำเขตพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นตรงกับกระทรวง สาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกรักษาโรคฟันโดยเฉพาะ ซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจและรักษาฟัน เหงือก และภายในช่องปาก
เช่น เครื่องมือต่างๆเพื่อการขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ฉีดยาชาและเก้าอี้สำหรับผู้ป่วย โดยจะต้องมีไฟส่องสว่างเพื่อ
ช่วยในการตรวจสภาพภายในช่องปาก โดยจะต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 - 2 คน ในการตรวจรักษาฟัน ในบางครั้งอาจจะมี
ผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็ก จะมีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน
ทันตแพทย์ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่วมมือ โดยการอ้าปาก เพื่อทำการตรวจรักษา รวมทั้งต้องระวังการถูก
กัดนิ้วมือขณะทำการตรวจรักษาให้เด็กที่กำลังกลัวและโกรธ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
        1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางทันตแพทย์
        2. มีความรู้ในการประดิษฐ์งานวิจัย และทดลอง
        3. มีสุขภาพแข็งแรง รู้หลักจิตวิทยา อดทนต่อแรงกดดัน มั่นใจในตนเอง
        4. มีความซื่อสัตย์รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
        5. รักงานบริการ ไม่รังเกียจผู้ป่วย

 

ความก้าวหน้าในการทำงาน

        ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย บัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือกทำงานใน

สายงานด้านทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านช่องปาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทันตแพทย์

ก็ยังมีทางเลือกอื่น ในการประกอบอาชีพอีกมากมาย บริษัทยาจำนวนมากต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรมไปทำงาน

ในหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทำการวิจัย เพื่อพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางทันตกรรม หรือ เป็นตัวแทน

จำหน่ายยาที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดี 

อัตราเงินเดือน

 

อาชีพทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐ มีรายได้ อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท/เดือน ส่วนในโรงพยาบาลเอกชน-คลีนิค จะมีรายได้ประมาณ

90,000 - 500,000 บาท/เดือน

 

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น