คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ

บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ฯลฯ

 เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะนิเทศศาสตร์

วิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอ เช่น วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำ

เสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้สามารถกระจายไปสู่วงกว้างและได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ทั้งด้านการ

ประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงช่องทางสื่อสารประเภทใหม่ ๆ เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

   สาขาวิชาภาพยนตร์ / ภาพยนตร์และภาพนิ่ง / ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

   สาขาวิชาการแสดงและศิลปะการแสดง

   สาขาวิชาสื่อสารตราสินค้า

   สาขาวิชาการโฆษณา

   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

   สาขาวิชาลูกค้าสัมพันธ์

   สาขาวิชาวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์

   สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / วิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์

   สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

   สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

   สาขาวิชาสื่อสารองค์กร

   สาขาวิชาวาทวิทยา / สื่อสารการแสดง

   สาขาวิชาสื่อใหม่

   สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

** นี้เป็นเพียงตัวอย่างสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้น ซึ่งในแต่ละสถาบันการศึกษาอาจจะมีสาขาวิชาที่น่าเรียนที่แตกต่าง

 กันหรือเพิ่มมากกว่านี้ น้อง ๆ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่น้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษา

 ได้เลยค่ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์

     มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร

     มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิเทศศาสตร์

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

     มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

     มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิเทศศาสตร์

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง ?

1. นักข่าว / บรรณาธิการนิตยสาร / บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ / คอลัมนิสต์ / นักเขียน

2.ช่างภาพ / ผู้อำนวยการสร้าง / ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / ดีเจ

3. ผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขียนบทละคร / ผู้ผลิตภาพยนตร์ / ผู้กำกับภาพยนตร์

4. นักประชาสัมพันธ์ / นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา / นักการตลาด

5. นักวิจัย / นักวิเคราะห์และวางแผน

 6. กราฟฟิกดีไซน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อหรือช่างตัดต่อ และอื่น ๆ 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น