คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรคโดยเฉพาะ ซึ่งจะศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา การปรุงยา การเก็บ

รักษา ตลอดจนกระบวนการกระจายยา โดยศึกษาตั้งแต่แหล่งของยา โครงสร้างทางเคมีของยา การผลิตเป็นรูปแบบยาเตรียมต่างๆ

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ รวมไปถึงการวิจัยและการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์ ฤทธิ์ทางเภสัช

วิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามผลของยา

การประเมินการใช้ยา ไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องยาและกฎหมายเกี่ยวกับยา และยังครอบคลุมไปถึงเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ  จะเห็นว่าเรียนทุกขบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องยา สำหรับ

ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา สามารถคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้าน

เภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ และเกิดความร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่

 

คุณสมบัติ

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขต

โรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วม

ในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม  
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา  
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม  
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม  
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรม  
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
14 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
15 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  
16 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชการ - เภสัชอุตสาหกรรม  
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร  
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา  
26 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาINFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT  
27 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริหารบริการสุขภาพ  
28 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
29 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาชีวเวชเคมี  
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรม  
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเคมี  
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์  
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา  
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเวท  
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชอุตสาหกรรม  
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์  
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์  
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเภสัชวิทยา  
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชกรรม  
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการจัดการเภสัชกรรม  
51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาพิษวิทยา  
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
53 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรม  
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชภัณฑ์  
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  
56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  
57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา  
58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการจัดการเภสัชกรรม  
59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม  
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร  
65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
66 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
67 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม  
68 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา  
69 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
70 มหาวิทยาลัยชินวัตร สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
71 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
72 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
73 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์  
74 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
75 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชอุตสาหกรรม  
76 มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
77 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
78 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
79 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
80 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์  
81 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

แนวทางการประกอบอาชีพ

     เป็นเภสัชกรประจำหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้ทุกแห่ง เป็นเภสัชกรหรือผู้ควบคุมคุณภาพของยาในโรงงานเภสัชกรรม

เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานอาหารและยาบริสุทธิ์ เป็นนักวิเคราะห์วิจัยในสถาบัน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นเภสัชกรชุมชนใน

ร้านจำหน่ายยาทั่วไป เป็นผู้บริหารการจำหน่ายยา นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่าง

ประเทศได้อีกด้วย

ความก้าวหน้าในการทำงาน

 

        ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป ในองค์การเภสัชกรรม  จะได้รับตำแหน่งและเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของ

ระบบราชการ  การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วและสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้

ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้จัดการ

ฝ่ายขาย      
        เภสัชกรสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ  เป็นเจ้าของร้านขายยาสำหรับผู้ที่สามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถ

บำบัดรักษาอาการ เจ็บป่วยหรือบำรุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การเภสัชกรรมสามารถจด

ลิขสิทธ์การเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา  หรือผลิตภัณฑ์นั้น และผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายในลักษณะอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น