GAT-PAT'63
  • 9 November 2019 at 10:38
  • 1050
  • 0

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563

 

 ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน
(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 3 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2563

 

ที่มา : https://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น