9 คณะจบมาสมัครงาน….มีโอกาสได้สูง

 
[9 คณะจบมาสมัครงาน….มีโอกาสได้สูง]
“เรียนจบคณะนี้…ทำงานอะไร?” ใครที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือจบมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าคณะที่จบสามารถไปสมัครงานอะไรได้บ้าง วันนี้ จะมาบอกว่าแต่ละคณะที่จบออกมา สมัครงานอะไรดีที่จะมีโอกาสได้งาน แต่ต้องบอกก่อนว่าคณะและสายอาชีพที่เราแนะนำไปก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันด้วย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่อคณะหรือมีสาขาที่เรียนไม่เหมือนกัน
1️⃣คณะบริหารธุรกิจ
คณะยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่อยากเข้า เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุก ๆ ด้าน มีหลากหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมบริการ หรือ การจัดการอุตสาหกรรม ทำให้มีงานค่อนข้างหลากหลายสำหรับคนที่คนเรียนจบคณะนี้
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ งานจัดซื้อ ธุรการ งานธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานบัญชี รวมไปถึงงานบริการลูกค้า หรือ Call Center
2️⃣คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะที่จบออกมาแล้วมีงานทำแน่นอน แถมยังมีค่าตอบแทนสูง เป็นวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการผลิต ซึ่งงานที่ทำได้ก็จะแยกตามประเภทของวิศวกรในสาขาต่าง ๆ
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
งานวิศวกรสายต่าง ๆ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม รวมไปถึงงานอื่น ๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานขนส่ง คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพในโรงงาน
3️⃣คณะวิทยาศาสตร์
คณะนี้จะเน้นศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาด้วยการสังเกต และค้นคว้าจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรามีความเป็นมายังไง สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นยังไง ซึ่งมีหลายสาขาให้เรียน เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีวิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา ส่วนมากคนที่เรียนคณะนี้จะมีบุคลิกที่ชอบการสังเกต ชอบคิด ชอบทดลอง
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ หรืองานในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน
4️⃣คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะน่าเรียนสำหรับคนชอบตัวเลขและการคิดคำนวณ การเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในโลกการทำงานจริง โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ
5️⃣คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะน่าเรียนสำหรับคนยุคดิจิทัล เป็นการเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมส์ นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักการตลาดออนไลน์
6️⃣คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสำหรับคนชอบศิลปะ และการออกแบบ การศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ คนเรียนคณะนี้จะมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ แฟชั่นดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ มัณฑนากร ช่างภาพ
7️⃣คณะจิตวิทยา
คณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษา โดยนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือด้านปัญหาสุขภาพจิต
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
งานฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม นักวางแผนการตลาด นักขาย นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักวิเคราะห์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจิตวิทยา งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา
8️⃣คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์
เป็นคณะที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งเป็นสาขาวิชาภาษาต่าง ๆ เช่น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ส่วนมนุษยศาสตร์จะเพิ่มเข้ามาในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
นักเขียน บรรณาธิการ นักแปล นักพิสูจน์อักษร Copywriter ติวเตอร์สอนภาษา เซลล์ รวมถึงงานบริการลูกค้า Call Center
9️⃣คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์
คณะที่เป็นวิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาแล้วผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานยังไงให้น่าสนใจ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การแสดง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด
  • งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะนี้
งานสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น นักข่าว งานวิทยุ โทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์ ช่างภาพ นักการตลาด นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร Copywrite นักแปลภาษา
  • อนาคตเรา สามารถสร้างได้ ด้วยตัวเราเองค่ะ ขอเพียงมุ่งมั่น ตั้งใจ เดินตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่าท้อ อย่าถอย ถ้าเหนื่อยก็แค่พัก และก้าวต่อเมื่อหายเหนื่อย เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ


		</div>

		<div class=

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น