• โครงการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 (สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

รอบที่ 1 : PORTFOLIO
ROUND 1 : PORTFOLIO
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บัญชีบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (5ปี) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (5ปี) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
คณะรัฐศาสตร์
    รัฐศาสตรบัณฑิต
- - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 40
คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
    สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
- - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
- - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลําปาง 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
คณะศิลปศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 15
- สถิติ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3
- เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- เทคโนโลยีการเกษตร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 15
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- คณิตศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- สถิติ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- เคมี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- ฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- วัสดุศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    วิทยาการคอมพิวเตอร์
- - วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- - วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลําปาง 1 ธ.ค. 61 15 พ.ย. 61 10
- คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 25
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 25
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 25
- วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH (ศูนย์พัทยา) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
    หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษTEPE 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 55
- - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
- - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน TEP 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 110
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 25
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 150
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 100
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 2
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 2
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศูนย์ลําปาง) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- สถาปัตยกรรม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7
- สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30
คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20
วิทยาลัยนวัตกรรม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 40
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 10
วิทยาลัยสหวิทยาการ
    ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
- - ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- - ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30
โครงการนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา
- คณะนิติศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7
โครงการนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3
- - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3
    คณะรัฐศาสตร์
- - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 2
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4
- คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 5
- คณะวารสารศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 2
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 2
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 3*
    คณะสหเวชศาสตร์
- - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 6*
- - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 6*
- - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอบกีฬา 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 6*
- คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
- - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกแฟชั่น 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
- - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
    วิทยาลัยนวัตกรรม
- - วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
- - วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1*
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 15*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30*
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(สสวท.)
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีสิ่งทอ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวัสดุศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
- - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 7*
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
- - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*
    คณะสหเวชศาสตร์
- - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- คณะทันตแพทย์ฯ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 1
- - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 4*

 

ที่มา : https://www.tuadmissions.in.th/

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น