ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 
ประกาศ:   ขอเปลี่ยนแปลงวันให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน ม.6
4 - 18 ก.พ. 62 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 4 ก.พ.-22 มี.ค.62 หาดใหญ่
3
โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
4
โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
5
โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 หาดใหญ่
6
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 หาดใหญ่

                                               ** อัพเดต  18 ธันวาคม 2561 **

 

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น