การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

Thai University Central Admission System (TCAS)

 

 

TCAS63 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รายละเอียด

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS63

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS63
ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

 

จำนวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) 

 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ
    เยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
    คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
    คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
    อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน
    หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ 
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
    เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
    อักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
    จำนวน 4 โครงการ

 

    9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

         9.1.1 นักเรียนโครงการ พสวท. (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

         9.1.2 นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
                  ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอน
                  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

    9.2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

    9.3 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
          คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถด้าน
          คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    9.4 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร
      สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาใน
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
      (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์ 
14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
      คณะครุศาสตร์ 
15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
      หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ
      สัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
      คณะทันตแพทยศาสตร์ 
20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
      ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 
21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตร
      เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 
22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 
26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ
      นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
    การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ที่มา: http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น