ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
3
โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
4
โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
5
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
6
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
7
โครงการลูกพระราชบิดา 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
8
โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
9
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
10
โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
11
โครงการรักเกษตร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
12
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ 2-31 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
14
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
15
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
16
โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" 2-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
17
โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
18
โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
19
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
20
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา 2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
21
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
22
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
23
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
24
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
25
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
26
โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
27
โครงการไนติงเกล 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
28
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
29
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
30
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
31
โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
32
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
33
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
34
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
35
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
36
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
37
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
38
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
39
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
40
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
41
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
42
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ตรัง
43
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
44
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
45
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
46
โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 ปัตตานี

 

 ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/   

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น