แพทย์


บทบาทหน้าที่

แพทย์ทั่วไป ทำหน้าที่ วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางอายุรกรรม และศัลยกรรมใน ความผิดปกติในร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ ทำการวิจัยปัญหาทางแพทย์ และปฎิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การสั่งยา การผ่าตัด และการรักษาอาการบาดเจ็บ โรค และความผิดปกติต่างๆ อาจทำงานเฉพาะการให้คำแนะนำและรักษาทางยาหรือทางผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอย่าง ตรวจค้นโรคและความผิดปกติต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อให้ทราบลักษณะแก่นแท้สมติฐาน อาการแสดงและผลของโรค และความผิดปกตินั้นๆ ช่วยกำหนดวิธีการรักษา ตรวจร่างกายมนุษย์หรือวัตถุจากร่างกายมนุษย์ หรือวัตถุพยานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ เพื่อค้นหาและชันสูตรเหตุของความผิดปกติในร่างกาย

ความก้าวหน้าในการทำงาน

         ผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จนถึงระดับผู้บริหาร หากมีความสามารถในการ บริหาร หรืออาจประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลีนิกรับรักษาคนไข้ทั่วไป นอกเวลาทำงานเป็นรายได้พิเศษ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญและมีทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีเงินทุนจำนวนมากก็สามารถ เปิดโรงพยาบาลได้ แพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง อาจได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแห่ง ทำให้ได้รับรายได้มากขึ้น โดยความก้าวหน้าของอาชีพหมอจะมาจากอายุการทำงาน เพราะจะเป็นระบบเดียวกับข้าราชกาล คือมีการเลื่อนขั้นตาม ซี เมื่อมีอายุการทำงานและประสบการณ์มากขึ้น ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบก็จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถรักษาโรครักษาและวินิจฉัยอาการที่ยากของคนไข้ได้ นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวิชาการ คือ การเรียนต่อในระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเชิงลึกของการรักษาในแขนงนั้นๆ  

อัตราเงินเดือน

            อัตราเงินเดือนของแพทย์ทั่วไปพร้อมค่าตอบแทนส่วนอื่น ๆ แล้วได้ประมาณ 65,000 - 70,000 บาทขึ้นไป

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

(กลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก)

คณะแพทยศาสตร์จะประกอบด้วยภาควิชาที่เป็นเฉพาะทางหลากหลายภาควิชา  ได้แก่

กายวิภาคศาสตร์                           กุมารเวชศาสตร์                              จิตเวชศาสตร์

จุลชีววิทยา                                   จักษุวิทยา                                         ชีวเคมี

นิติเวชศาสตร์                               ปรสิตวิทยา                                      พยาธิวิทยา

เภสัชวิทยา                                    รังสีวิทยา                                         สรีรวิทยา

วิสัญญีวิทยา                                  เวชศาสตร์                                      สูติศาสตร์

นาสิก                                            โสต                                                 นรีเวชวิทยา

ลาริงซ์วิทยา                                  ออร์โธปิดิกส์                                   อายุรศาสตร์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู                           ชันสูตรเวชศาสตร์ ป้องกัน และสังคมศัลยศาสตร์

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

http://www.งานวันนี้.com