ทันตแพทย์

บทบาทหน้าที่    

ทันตแพทย์ มีหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย บำบัดหรือป้องกันโรคฟัน โรคอวัยวะที่ เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆในการบำบัด เช่น บูรณะและฟื้นฟูสภาพอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการทำฟันในช่องปาก

ความก้าวหน้าในการทำงาน

        ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย บัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือกทำงานในสายงานด้านทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านช่องปาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทันตแพทย์ ก็ยังมีทางเลือกอื่น ในการประกอบอาชีพอีกมากมาย บริษัทยาจำนวนมากต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรมไปทำงานในหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทำการวิจัย เพื่อพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทาง       ทันตกรรม หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายยาที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน

อาชีพทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐ มีรายได้ อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท/เดือน ส่วนในโรงพยาบาลเอกชน-คลีนิก จะมีรายได้ประมาณ 90,000 - 500,000 บาท/เดือน

คณะ/ มหาวิทยาลัย

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

            คณะทันตแพทยศาสตร์จะประกอบด้วยภาควิชาที่เป็นเฉพาะทางหลากหลายได้แก่

สาขาทันตกรรมหัตถการ        สาขาทันตพยาธิวิทยา 

สาขาปริทันตวิทยา                  สาขาเภสัชวิทยา 

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก         สาขารังสีวิทยา                  

 สาขาศัลยศาสตร์                    สาขาสรีรวิทยา

สาขากายวิภาคศาสตร์             สาขาจุลชีววิทยา

สาขาชีวเคมี                             สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สาขาทันตกรรมจัดฟัน             สาขาทันตกรรมชุมชน

สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว           สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

http://a-chieve.org/information/detail/10133