สัตวแพทย์

บทบาทหน้าที่

            หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล คือ การดูแลเรื่องของอายุรกรรม (ตรวจหรือวินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการเจ็บป่วย/บาดเจ็บทั่วไป) การผ่าตัดหรือใช้รังสีในการรักษา การฝังเข็ม การให้ยาให้กับสัตว์ การผ่าชันสูตรด้วย

นอกจากนี้ก็อาจจะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์สัตว์ การเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม การค้นคว้าข้อมูลโรคระบาดหรือโรคติดต่อ การคิดค้นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ การทำงานด้านนิเวศวิทยา สุขศาสตร์การอาหาร

ความก้าวหน้าในการทำงาน

     ผู้ประกอบอาชีพสัตวแพทย์ที่ทำงานจนมีความชำนาญและประสบการณ์จะได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งไปจนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับสัตวแพทย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีโอกาสในการทำงานเป็นอาจารย์สอนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีหลักสูตรสัตวแพทย์ ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถประกอบอาชีพอิสระโดยการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้เช่นกัน

อัตราเงินเดือน

          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ในอัตราเริ่มต้น 18,000 บาท

            - คลินิกประมาณ 25,000 บาท ขึ้นไป
            - งานสอน ต้องต่อโท ถึง เอก แล้วจะได้รายได้เริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป 
            - ปศุสัตว์ จะได้ ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป

คณะ/ มหาวิทยาลัย

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกอบด้วยภาควิชาที่เป็นเฉพาะทางหลากหลายได้แก่

สาขากายวิภาคศาสตร์                                              สาขาจุลชีววิทยา

สาขาสรีรวิทยา                                                         สาขาเภสัชวิทยา

สาขาพยาธิวิทยา                                                      สาขาปรสิตวิทยา

สาขาศัลยศาสตร์                                                     สาขาสัตวบาล

สาขาอายุรศาสตร์                                                    สาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

สาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า            สาขาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

สาขาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์                         สาขาสูติศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

 

ที่มา/แหล่งข้อมูล

http://a-chieve.org/information/detail/10141

http://www.admissionpremium.com