กุมารแพทย์

 

บทบาทหน้าที่

            กุมารแพทย์ เป็นแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แก่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14-18 ปีขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถานที่และประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่า กุมารแพทย์ (pediatrician) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทย์ประจำบ้านด้านกุมารเวชศาสตร์ แล้วได้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา ในประเทศไทย แพทยสภาเป็นองค์กรที่ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โดยจำแนกเป็นสาขาย่อยต่างๆ ของกุมารเวชศาสตร์ดังต่อไปนี้

          กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด                  
          กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ            
          กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ       
          กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา  
          กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน                        
          กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
          กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม                    
          กุมารเวชศาสตร์โรคไต                
          กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ                                            
          กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
          กุมารเวชศาสตร์ตจิตวิทยา                                            
          โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
          กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

ความก้าวหน้าในการทำงาน

            สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง โดยเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิต6 ปี ไปใช้ทุนโดยการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อน 3 ปี แล้วกลับมาเรียนต่อวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์อีก 3 ปี ก่อนจบเป็นหมอเด็กทั่วไป ถ้ารับทุนมาก็อาจต้องกลับไปทำงานก่อนอีก 1-2 ปี แล้วจึงกลับมาเรียนต่อเป็นหมอเด็กเฉพาะสาขาอีก 2 ปี เช่นเป็นหมอเด็กโรคหัวใจหรือหมอเด็กโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น หลังจากนั้นก็อาจทำงานเป็นหมอเด็กเฉพาะสาขา หรือเปลี่ยนไปทำงานเป็นที่ปรึกษาตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน มูลนิธิหรือเป็นคณะกรรมการในองค์กรต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก

อัตราเงินเดือน

            หากทำงานในโรงพยาบาลรัฐ เงินเดือนจะอยู่ในช่วง 40,000 – 100,000 บาท หากทำงานในโรงพยาบาลเอกชน เงินเดือนจะอยู่ในช่วง 200,000 – 300,000 บาท

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา/แหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org