เกษตรกร

บทบาทหน้าที่

                จัดการงานในฟาร์มเพาะปลูกที่เป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรนานาชนิดรวมกันในสัดส่วนจำเพาะ กำหนดสัดส่วน จำนวนและรูปแบบของพื้นที่ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เลือกชนิดของพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศและการตลาด คัดเลือกและซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย สัตว์ที่ใช้งาน เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำฟาร์ม ไถ ใส่ปุ๋ย เตรียมที่ดิน และหว่านเมล็ดพืช พรวนดิน แต่งกิ่ง ฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลง เก็บ เกี่ยว นวด และทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวพืชผล และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชอันเนื่องจากสภาพของดินฟ้าอากาศและสัตว์ตามฤดูกาล นำผลิตภัณฑ์ในฟาร์มไปขาย ดูแลรักษาซ่อมโรงเรือน รั้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฟาร์มให้อยู่ในสภาพที่ดี ควบคุมดูแลและปลดคนงานตามต้องการ ทำบันทึกรายการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์พืช อาจแปรรูปพืชผลทางการเกษตรขั้นต้นก่อนนำส่งออกสู่ตลาด และปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าในการทำงาน

          รายได้และความก้าวหน้าของผู้ปลูกพืชแบบผสมผสานจะมีระดับแตกต่างกันไปตามขนาดและชนิดของพืชที่ปลูก มาตรฐานของรายได้ของผู้ประกอบอาชีพนี้ จึงไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ การมีรายได้ดี นอกจากขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งของเกษตรกร ประสบการณ์ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานและการคาดการณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนขนาดพื้นที่ในการดำเนินงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับเงินลงทุนในช่วงแรกอีกด้วย

อัตราเงินเดือน

          โดยอัตราค่าจ้างแตกต่างกันไปตามประเภทกิจกรรมของแต่ละท้องที่ อัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 9,000 - 13,000 บาท พอมีประสบการณ์มากขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพร

วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ที่มาแหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org