ครู-อาจารย์

บทบาทหน้าที่

            ครู-อาจารย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การการศึกษา คอยอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับวิชาความรู้ คอยมอบแนวทางหลักการคิด การอ่านเขียนให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงพื้นฐานขีดความสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้วย เพราะการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หน้าที่ของครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายให้ได้  

         ครู - อาจารย์ มีหน้าที่จัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน สามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ทั้งด้านศีลธรรม วัฒนธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเสนอ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึง การฝึกอบรม แก่เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เช่น นาฏศิลป์และดนตรี เป็นต้น

ความก้าวหน้าในการทำงาน

            อาชีพ - ครูอาจารย์ ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ถ้าเลือกที่จะรับราชการและมีความสามารถ ตลอดจนมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมวด หัวหน้าคณะ หัวหน้าภาควิชา ส่วนในระดับผู้บริหาร เช่น คณะบดี และอธิการบดี จะต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้

         โดยอาชีพครูจะมีการเลื่อนระดับขั้นแบบเดียวกับอาชีพรับราชการ คือจะมีการสอบเลื่อนระดับที่เรียกว่า ซี ยิ่งมีระดับ ซีที่สูงขึ้น ฐานเงินเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นอกเหนือจากนั้นยังสามารถทำผลงานและยื่นเพื่อเลื่อนระดับขึ้นไปได้ แต่หากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องเรียนจบปริญญาโท และหากต้องการเลื่อนตำแหน่งและมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น ต้องเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาเอกต่อไป

อัตราเงินเดือน

          บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับ ครูผู้ช่วย 15,800 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 18,690 บาท ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย 21,150 บาท แต่หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสายอาชีพแล้ว จะมีระดับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุงาน และหาก มีความสามารถเฉพาะทางก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มเข้ามาด้วย

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มาแหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org