จิตแพทย์

บทบาทหน้าที่

          จิตแพทย์ มีหน้าที่ ตรวจและวินิจฉัยอาการทางจิตและรักษาอาการผิดปกติของ ผู้ป่วย ตรวจค้นโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ของผู้ป่วยเพื่อให้ทราบ ถึงสาเหตุ อาการผลของโรคและความผิดปกติ โดยใช้เครื่องมือทดสอบร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ วิเคราะห์และ แปลผลทดสอบ อีกทั้งทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ เพื่อกำหนดวิธี การรักษาและสั่งยา แนะนำผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยการรักษา และบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย

            ลักษณะของงาน 

          1. ตรวจร่างกาย วินิจฉัย สั่งยา รักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วย หรือโดยการใช้เครื่องมือทดสอบที่เป็นมาตรฐาน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์วิเคราะห์และแปรผลการทดสอบ

          2. สั่งตรวจทางเอกซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

          3. พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่น ตามความจำเป็น

          4. บำบัดรักษาอาการความผิดปกติทางจิต โดยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา หรือการรักษาอย่างอื่น เช่น การรับประทานยา และแนะนำผู้ป่วยและญาติในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นการบำบัดสำหรับรักษา

          5. เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย และการรักษาพร้อมติดตามผล

         6. อาจประสานงานกับแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น ๆ

 

 

ความก้าวหน้าในการทำงาน

            ผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับ ผู้บริหาร หากมีความสามารถในการบริหาร หรืออาจประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลีนิกรับให้คำปรึกษาต่อผู้ที่มีปัญหาทางจิตทั่วไป นอกเวลาทำงานเป็นรายได้พิเศษ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญและมีทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีเงินทุนจำนวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาล หรือสถานพักฟื้นในการบำบัดรักษา ผู้ป่วยทางจิตได้ ในประเทศไทยผู้ที่ป่วยทางจิตมักไม่ค่อยนิยมที่จะพบจิตแพทย์โดยตรง แต่อาจจะจัดจ้าง จิตแพทย์ทำงานในลักษณะที่ปรึกษา จิตแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอาจได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแห่ง ทำให้ได้รับรายได้มากขึ้น หรืออาจจะเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางจิตวิทยาหรือทางจิตแพทย์

       - จิตแพทย์ต้องจบคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นจึงไปต่อเฉพาะทางด้านจิตเวช

อัตราเงินเดือน

      โรงพยาบาลรัฐ เริ่มต้นที่ 50,000 บาทขึ้นไป เงินเดือน

         โรงพยาบาลเอกชน เริ่มต้นที่ 120,000 - 300,000 บาท

นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว รวมทั้งผลต้องอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง ๆ เช่น เงินฌาปนกิจ เงินโบนัส เป็นต้น

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ที่มาแหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org