จิตรกร

บทบาทหน้าที่

          จิตรกรเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ภาพสองมิติด้วยกระบวนการจาก จินตนาการ ร่างแบบจำลอง ย่อแบบ ขยายแบบ และใช้ เทคนิคทางจิตรกรรม เช่น การใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีชนิดอื่นๆให้ออกมาเป็นผลงาน ซึ่งอาจเป็นภาพเหมือน ภาพบุคคลสำคัญ ภาพวิว ทิวทัศน์ ภาพนามธรรม หรือภาพอื่น ๆ รวมถึงการคัดเลือกวัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงาน จิตรกรรมแต่ละประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคล

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

    1. มีความคิดสร้างสรรค์

    2. มีความตั้งใจอดทน มีความรับผิดชอบสูง

    3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

    4. ขยันค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลทั้งในด้านวิชาชีพ และด้านการตลาด

    5. มีความรู้จริงในวิชาชีพ สรรค์สร้างผลงานให้ได้มาตรฐาน

    6. มีใจเปิดกว้าง ยืดหยุ่น

    7. มีความเป็นนักประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าในการทำงาน

          สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพนี้การประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงควรบริหารการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มภาพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยจัดเก็บรวบรวมผลงานที่ สามารถนำเสนอประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า ผู้สนใจทั่วไป หรือสื่อมวลชน หรืออาจติดต่อเว็บไซต์ที่จัดขายสินค้า ในหมวดศิลปะภาพวาด การเข้าร่วมแสดงผลงานกับจิตรกรที่ประสบความสำเร็จ หรือจัดงานแสดงภาพวาดของตนเอง โดยอาจขอความสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ เอกชน หรือสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาส การขายงานหรือภาพวาดได้มากขึ้น ผู้ประกอบอาชีพนี้ในสถาบันการศึกษา หรือรับราชการเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพื่อก้าวขึ้นไปสู่สายงานบริหาร เช่น เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการ ถ้าเป็นอาจารย์อาจได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา จนถึงคณบดี

อัตราเงินเดือน

          จิตรกรที่เพิ่งเริ่มงาน อาจได้รับอัตราค่าจ้างวาดรูปขนาดเล็กตั้งแต่ราคาประมาณรูปละ 1,500 – 3,000 บาท สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดบ้างแล้วอาจขายภาพได้ตั้งแต่ราคา ประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป ศิลปินที่มีชื่อเสียงอาจตั้งราคาภาพไว้ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ส่วนภาพขนาดใหญ่อาจมีราคาประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป ตามขนาดของภาพ เนื้อเรื่อง รายละเอียดในการวาดภาพ สถานที่ติดตั้งภาพ ชื่อเสียงและฝีมือของจิตรกร

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

 

ที่มาและแหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org