เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บทบาทหน้าที่

             ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ นี้มีหน้าที่ตรวจสอบ (Detection) และดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด และไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายมากเกินความจำเป็น บันทึกการตรวจสอบและผลการผลิตรายงานส่งผู้บริหาร (Quality Management Representative: QMR) โดยเน้นการทำงาน ไปที่การตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่เน้นระบบการจัดการป้องกัน (Prevention) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพมี ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพและมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด

2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้าและจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

3. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ (ที่เข้าถึง) การรักษาและการทำลาย

4. ตรวจสอบการควบคุมเอกสารและข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงานมีบัญชีแสดงสถานะของเอกสารนำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ใช้งานคงไว้ซึ่งเอกสารปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่งและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่ง ข้อบกพร่อง และติดตามการผลิต

6. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือและการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิตและระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่

7. ตรวจ ทดสอบ และจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว จนกระทั่งส่งมอบอย่างละเอียด และเรียกกลับทันที่ที่มีข้อบกพร่องก่อนถึงมือลูกค้า ต้องบันทึกผลการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

8. ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษากำหนดผลการสอบเทียบ

9. ต้องรู้สถานการณ์การตรวจและการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนพิจารณาผลทดสอบเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยทำเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน

10. ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจดำเนินการจัดการทำลายลดเกรดนำกลับไปทำใหม่แล้วตรวจซ้ำ

11. ตรวจสอบบันทึกและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการบริการจากผลการประเมินข้อร้องเรียนจากลูกค้าข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ เป็นต้น

12. ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

13. ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร

14. จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ

15. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

ความก้าวหน้าในการทำงาน

           ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Quality Control Officer Quality Control Inspector อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และขั้นเงินเดือนตามสายงาน เมื่อปฏิบัติงานได้ 2-3 ปีอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมคุณภาพ (QC.Supervisor) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC.Assistant Manager) ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (QC. Manager) หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Head of QC.Department) และเป็นผู้บริหารระบบคุณภาพ (QMR.) ตามลำดับ

อัตราเงินเดือน

          ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน ผู้เริ่มต้นงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประโยควิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรี จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานประมาณเดือนละ 15,000 บาท พอมีประสบการณ์มากขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ที่มาและแหล่งข้อมูล

http://www.admissionpremium.com

https://th.wikipedia.org