เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ(Air Traffic Controller) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ATC มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือพูดง่ายๆว่า ป้องกันไม่ให้เครื่องบินเข้ามาชนกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่บินอยู่ในอากาศหรืออยู่บนพื้นก็ตาม และนอกจากการป้องกันการชนกันแล้ว ก็ยังต้องจัดลำดับและบริหารจัดการให้เที่ยวบินเกิดความรวดเร็วคล่องตัวอีกด้วยและเนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องติดต่อวิทยุสื่อสารกับนักบินโดยตรง ตั้งแต่เครื่องบินอยู่ที่สนามบินต้นทางจนกระทั่งบินไปจนถึงสนามบินปลายทาง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออื่นใดก็ตาม นอกจากนักบินแล้ว ผู้ที่จะรับรู้สถานการณ์เป็นคนแรกก็คือ ATC นั่นเอง ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆจึงต้องประดังกันเข้ามาหา ATC อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ประสานงานกับหน่วยงานทางทหาร , หน่วยงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน หรือแม้แต่ประสานงานกับหน่วยงาน ATC อื่นๆที่เกี่ยวข้อง , ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นักบิน

ความก้าวหน้าในการทำงาน

          เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมีความชำนาญและหากได้รับการ อบรมในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงตำแหน่งหัวหน้า หากมีความสามารถในการบริหาร และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารขององค์กร

 อัตราเงินเดือน

ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 20,000 - 50,000 บาท พอมีประสบการณ์มากขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

เงินเดือนเฉลี่ย

20,000.00

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

สถาบันเทคโนโลยีการบิน วิชาการจัดการการบิน (บางพระ)

คณะเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการการจราจรทางอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ

สถาบันการบินพลเรือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สาขาการจราจรทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ที่มา : https://www.admissionpremium.com

https://www.aerothai.co.th/th