หน้าที่ของนักการตลาดออนไลน์
1. ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือขององค์กร
2. จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ จ่ายงานและตรวจสอบงานของทีมงาน
3. วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
4. ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
5. ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้องในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์

ความก้าวหน้าในการทำงาน

นักการตลาดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่ต่างๆ ของแผนกอย่างครบถ้วน  ซึ่งต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวขององค์กรต้องมีความคิดในการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งอาจใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 2 - 3 ปี จากนั้นควรเข้ารับการอบรมการทำแผนทางการตลาด และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการของแต่ละฝ่าย การเป็นผู้จัดการของทางการตลาดของแผนก หรือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดขององค์กรได้ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 5 –10 ปี นักการตลาดที่มีความสามารถจะได้รับความก้าวหน้าเป็นกรรมการผู้จัดการในองค์กรธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน

อาชีพนักการตลาดออนไลน์ จะได้รับค่าตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน อัตราเงินเดือนประมาณ 20,000 - 35,000 บาท/เดือน

เงินเดือนเฉลี่ย

25,000.00

คณะ/สาขาที่ต้องเรียน

คณะวิทยาการจัดการ วิชาการตลาด
คณะพาณิชยฯและการจัดการ วิชาการตลาด
คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด
คณะบริหารฯ วิชาเอกการตลาด (บริหารการตลาด)
คณะบริหารฯ วิชาเอกการตลาด (ตลาดระหว่างประเทศ)
คณะบริหารฯ วิชาเอกการตลาด (นานาชาติ)
คณะบริหารฯและเทคโนโลยีฯ วิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
คณะบริหารฯและเทคโนโลยีฯ วิชาการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ
คณะบริหารฯ วิชาการตลาด Marketing (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะบริหารฯ วิชาการตลาด-การสื่อสารการตลาด
คณะบริหารฯและศิลปศาสตร์ วิชา บธ.บ.การตลาด
คณะบริหารฯและเทคโนโลยีฯ วิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ  วิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
คณะวิทยาการจัดการ วิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
คณะนิเทศฯ วิชาการสื่อสารการตลาด
คณะบริหารฯ วิชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
คณะบริหารฯและรัฐประศาสนฯ วิชาการตลาด
คณะนิเทศฯ วิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
คณะนิเทศฯ สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ - การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
คณะวิทย์ฯ วิชาสารสนเทศสถิติ
คณะมนุษย์ฯ วิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ฯ  วิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ฯและสังคมฯ วิชาสารสนเทศศึกษา
คณะบริหารฯ เศรษฐฯ และการสื่อสาร หลักสูตร นศ.บ. วิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษย์ฯและสังคมฯ วิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ฯและสังคมฯ วิชาสารสนเทศศึกษา - สารสนเทศศึกษา (พิเศษ)
คณะวิทยาการสารสนเทศ วิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
คณะมนุษย์ฯและสังคมฯ วิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาสารสนเทศการลงทุน
คณะมนุษย์ฯและประยุกต์ศิลป์ วิชาสารสนเทศศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร วศ.บ.วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสังคม วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะบริหารฯและเทคโนโลยีฯ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วทบ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ที่มา : https://www.admissionpremium.com.

http://digitalmarketingwow.com